Vedrørende etablering av travbane i Malvik

Skrevet av Robert Jakobsen,  03.05.2018

Saksdokumenter og innkomne innspill til kommunedelplanens arealdel 2018 – 2030 i Malvik kommune er nå offentliggjort. Saksdokumentene er utarbeidet for 1. gangs behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 9. mai og i kommunestyret 28. mai. Fra saksinnstillingen sakses følgende vedr. travbane i Malvik:

Travbane

Med Malviks kommunes beliggenhet har vi en sentral rolle i næringsutviklingen i regionen. Det er derfor vurdert som viktig at Malvik kommune tar medansvar i, og har en bevisst holdning til regional utvikling. Rådmannen mener at ved å avsette areal til en travbane, tar Malvik kommune en aktiv rolle i regional utvikling. Rådmannen anbefaler, basert på en helhetlig vurdering, at arealet til travbane tas inn i kommuneplanens arealdel.

Etablering av travbane medfører omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark. Som et avbøtende tiltak til dette foreslår rådmannen at det kreves at dyrka- og dyrkbar mark skal erstattes i forholdet 1:1, forutsatt at arealene er likeverdig produksjonsmessig. For detaljer rundt krav til erstatning vises det til planbestemmelsene.

 

Link til saksdokumentene: https://www.malvik.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2018-2030-saksdokumenter-og-innspill.6109716-167943.html