Vedr. habilitet - Folkehesten

07.09.2011

Det har vært reist spørsmål vedrørende funksjonærer og deres slektninger m.v. sin mulighet til å eie andeler i Folkehesten med tanke på habilitet i forhold til gjeldende lovverk.

DNTs lovkomite behandlet saken på møte 15. august og fattet følgende vedtak:

Folkehesten Habilitet: Folkehesten kan ha inntil 1000 forskjellige eiere, og Lovkomiteen vurderte habilitetsspørsmål i forhold til lovens § 2-7 og løpsreglementet § 3-4. Lovkomiteen er av den oppfatning at man kan gjøre et unntak for Folkehesten, med en forutsetning om en begrensning på kjøp pr person på inntil 2 % av totale andeler (20 av 1000 andeler).