Rapport vedr. diskvalifikasjon i Drammen

Skrevet av Sportsavdelingen i DNT/Drammen Travbane,  22.04.2017
Artikkelbilde

Banedommernemnden i Drammen (heretter dommernemden) fattet mandag 10. april 2017 en avgjørelse om å diskvalifisere ekvipasjen Stjerne Bo/Helene Forberg fra seier i løp 2 grunnet utilbørlig kjøring.

Nedenfor publiseres en åpen rapport i anledning saken.

Bakgrunn for saken:
DNTs Løpsreglements § 12-1 (1) e) legger til grunn to vilkår for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. For det første skal det foreligge en sjenering i henhold til § 12-4, og videre så skal denne forseelsen ha medført en bedre plassering i mål for den skyldige ekvipasje.
Til grunn for sin avgjørelse på løpsdagen la dommernemnden at Helene Forberg/Stjerne Bo sjenerte ekvipasjen Magnus Helland/Storler Guten ca. 900 meter fra mål, og at denne forseelsen hadde medført en bedre plassering i mål for Forberg.

Møte:
Onsdag 19. april ble det avholdt et møte på Drammen Travbane for å diskutere saken. Tilstede på møtet var fra DNT: Hanne Sæbø, reglementsansvarlig. Fra Banedommernemnden ved Drammen Travbane: Cathrine Windelstad, dommerleder, Ove Bjerkeset, dommer og Roger Hasle, dommer. Fra Drammen Travbane: Hans R. Bakken, daglig leder og Tron Gravdal, sports- og arrangementsansvarlig. Rapporten er utarbeidet etter møtet, og er gjennomlest og godkjent av samtlige møtedeltakere.

Vurderinger:
Ved gjennomgang av den avgjørelsen som medførte diskvalifikasjon av Forberg har dommernemnden, i samråd med DNTs reglementsansvarlig, gjort følgende vurdering:
- Dommernemndens vurdering av at Helene Forberg foretar en sjenering av Storler Guten/Magnus Helland 900 meter fra mål er korrekt. Fra dommernemndens side har det aldri vært lagt til grunn at sjeneringen er grov, og Forberg er da også gitt minimumsbot i henhold til gjeldende sanksjonsnorm – kr 800.
Videre innser dommernemnden i ettertid at deres vurdering av at denne sjeneringen medførte en bedre plassering i mål for ekvipasjen Stjerne Bo/Helene Forberg er for streng i forhold til det beviskravet (sannsynlighetsovervekt) som Løpsreglementet legger til grunn.

Det at ikke begge vilkårene for å diskvalifisere i henhold til Løpsreglementets § 12-1 (1) e) er oppfylt innebærer beklageligvis at avgjørelsen om å diskvalifisere Stjerne Bo/Helene Forberg ikke var korrekt.

Diskvalifikasjon er i henhold til Løpsreglementet endelig, og ikke appellabel, jfr. § 18-1, pkt. 3.
Løpsresultatet vil således bli stående uendret.
Sanksjon ilagt for sjenering av konkurrent opprettholdes også.

Dommernemden overlater til administrasjonen ved Drammen Travbane å vurdere om det skal utbetales noen form for kompensasjon til Stjerne Bos eier.

Helene Forberg ble også bøtelagt for usportslig opptreden overfor dommernemnden og en av banens veterinærassistenter i etterkant av løpet. Denne boten er senere trukket tilbake av DNT i samråd med dommernemnden som anser seg inhabil til å behandle en sak de selv er part i.
Saken er derfor oversendt administrasjonen i DNT for videre oppfølging.

På et generelt grunnlag kan det synes viktig å formidle at alle dommernemnder, og andre funksjonærer, har høy toleranseevne for opptreden og omtale knyttet til egen person eller avgjørelser som fattes i ly av rollen som funksjonær. Det må likevel gå en grense for hva som kan aksepteres og ikke, og det kan ikke være slik at funksjonærer skal måtte tolerere hva som helst – heller ikke i tilfeller der det eventuelt er begått feil!

Reaksjoner i etterkant:
I etterkant av løpsdagen har saken skapt et stort engasjement, og spesielt på sosiale medier har reaksjonene vært til dels sterke.
Dette ønsker administrasjonene ved Drammen Travbane og i DNT å knytte noen kommentarer til.
For det første er det slik at en dommernemnd består av tre likestilte dommere som fatter alle avgjørelser som et samlet kollegium. Uttalelser fra dommerleder gjøres på vegne av dommerkollegiet, og det vil derfor være uaktuelt å komme med uttalelser som går imot en avgjørelse uten å ha forankret dette innad i dommernemnden, slik det har vært etterspurt i denne saken.

Dommernemnden, og dommerleder spesielt, har mottatt ufine og sjikanerende meldinger både på SMS og som personlige meldinger på Facebook. Dette kommer i tillegg til den hetsen mot dommernemnden som har fremkommet i kommentarfelt på Facebook og som ytringer på Twitter.
Det er vanskelig for oss å forstå at mennesker som er engasjert og glad i sporten vår føler det nødvendig å uttrykke sin støtte til én aktør, og/eller uenighet til avgjørelsen ved til de grader å uttrykke seg nedsettende om andre som utfører sin rolle innenfor sporten.

Både administrasjonen i DNT og ved Drammen Travbane ønsker å presisere at dommernemnden i Drammen innehar vår fulle tillit og støtte. Dommernemnden består av dyktige og erfarne dommere som skal fortsette å utøve sin rolle knyttet til å dømme travløp.
Vi beklager den tøffe påkjenningen de har måttet gå igjennom i ettertid av den omtalte saken.

Drammen, 21. april 2017