Revidert Statsbudsjett nytt framskritt for travsporten

11.05.2010
Artikkelbilde

Revidert budsjett ble lagt frem i dag. I ST. melding nr 2 Revidert budsjett gir Regjeringen klare signaler om arbeidet med hest i næring. I dokumentet står følgende:

St. melding nr 2
3.4.3 Merverdiavgift og hestebransjen

"Det arbeides med en veileder for skatteetaten
og bransjen med hensyn til kriterier for
næringsklassifisering av hestehold. Målsettingen
med dette er å bidra til å oppfylle Regjeringens
mål om at utøvere som over noe tid har
realistiske muligheter til å gå med overskudd og
for øvrig oppfyller de generelle vilkårene for
næringsklassifisering, faktisk også får slik
klassifisering, jf. St.meld. nr. 2 (2008-2009) avsnitt
3.7.4. I denne sammenheng kan det også være
naturlig med en gjennomgang av den
merverdiavgiftsmessige behandlingen av
pengepremier vunnet i trav- og galoppløp. Når det
gjelder den merverdiavgiftsmessige behandlingen
av pengepremier vunnet i trav- og galoppløp, tar
Regjeringen sikte på å komme med en nærmere
vurdering av disse spørsmålene i statsbudsjettet
for 2011."

- Dette er et langt skritt framover for travsporten. Nå snakker regjeringen om en kobling mellom skatte- og avgiftssystemet og skal komme tilbake til saken i Statsbudsjettet for 2011. Dette er første gangen man ser skatte – og avgiftssystemet i sammenhengen noe som er helt avgjørende for å utvikle trav – og galoppsporten i Norge. Vi håper regjeringen nå foreslår at den svenske modellen innføres i Norge. Den modellen har vist seg svært god for sporten i Sverige. Dette er spesielt avgjørende for DNT, fordi vi til daglig har nærmest felles marked med Sverige, sier Ivar Egeberg, generalsekretær i DNT.