Notat vedrørende vedtak: Tiltaksplan 2015

15.06.2010
Artikkelbilde

For å få noe du ikke har, må du gjøre noe du ikke gjør. På bakgrunn av Trav 2015 og Handlingsplan 2015 har styret i DNT vedtatt en kortsiktig tiltaksplan for 2010 – 2011. Styret har lagt vekt på tre hovedområder som vi mener må stimuleres for at travsporten skal nå sine mål.

De tre er:
• Rekruttering
• Organisasjon
• Profesjonalisering

Innenfor disse tre hovedområdene har vi plukket ut de kortsiktige konkrete tiltak (se vedlegg) som vi har mest tro på og som skal gi effekt for å nå de mål vi har satt oss.

Styret har store ambisjoner for rekruttering, styrking av avl og profesjonalisering. Dette lar seg ikke finansiere innenfor dagens rammer. Vi har derfor satt oss et mål om at vi under området organisasjon skal kunne omfordele ressursene på prioriterte tiltak innenfor Trav 2015. Totalt sett rår Det Norske Travselskap over en pengestrøm på ca. 600 millioner kroner.  Av dette er driftskostnader til ulike tiltak ca 280 millioner kroner. Det er av denne potten vi skal omdisponere beløpet på 30 millioner kroner.

Jobben med denne omprioriteringen skal gjøres i felleskap med Norsk Rikstoto, Forbundene og Driftsselskapene. Vi har lagt opp til en fremdriftsplan hvor administrasjonen i DNT sammen med administrasjonen i Norsk Rikstoto skal lage et skisseforslag til hvordan dette skal gjøres og at organisasjonen skal delta i prosessen gjennom følgende aktiviteter:

1. Presentasjon av skisseforslag – på annonsert møte med forbundslederne under     Klasseløpshelgen i september.
2. Lokalt arbeid i forbund (høstkonferanser) og ds.
3. Sentral arbeid og gjennomgang av regionenes arbeid på DNTs høstkonferanse i oktober.
4. Sentralt arbeid på rådsmøte i Norsk Rikstoto.
5. Endelig forslag med konkrete tiltak og fremdriftplan.
6. Behandling på DNTs generalforsamling.

Av de øvrige konkrete tiltak som er foreslått har administrasjonen hovedansvaret for arbeidet som skal gjøres. Vi har plukket ut to tiltak som vi ønsker en organisasjonsbasert prosjektgruppe til arbeidet: Arrangementsprosjektet og Åpen stall prosjektet.

Administrasjonen vil i disse to prosjektene oppnevne prosjektgruppen og fungere som styringsgruppe og sparringspartner for prosjektgruppene.
 
Styret poengterer at øvrige prosesser som blant annet Fokus på avl og Kaldblodsutvalget går parallelt med vedtatte kortsiktige tiltaksplan.

Med vennlig hilsen
Styret i DNT

Last ned kortsiktig "Tiltaksplan 2015"