DNTs antidopingarbeid

15.07.2010
Artikkelbilde

DNT er opptatt av hestevelferd og antidopingarbeid. Vi vil ha friske hester og rettferdige konkurranser i banen. Antidoping er en vanskelig balanse. Vi er opptatt av å ta alle som forsøker å jukse samtidig som vi ikke ønsker å ta noen uskyldige. Testene utvikles fortløpende, nye medikamenter kommer til og noen er svært kreative i forhold til bruk av preparater.

God dyrevelferd er helt avgjørende for vår troverdighet i samfunnet. Med god dyrevelferd menes at hester som trenger behandling får det, at de behandles korrekt -  og at de konkurrerer uten forbudte stoffer i kroppen. God dyrevelferd er et kontinuerlig utviklingsarbeid og administrasjonen og DNT s styre behandler fortløpende problemstillingene etter hvert som de kommer opp.

På forrige styremøte ble følgende vedtatt på sak 10/10 - DNTs forbuds- og karenstidsliste – revisjon 2010:

Administrasjonen har i samarbeid med ADUs leder, utarbeidet revidert versjon av forbuds- og karenstidslisten der endringene er i samsvar med NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee). Styret mener at forbuds- og karenstidslisten er en viktig del av DNTs anti-doping – og hestevelferdpolitikk. Styret vil derfor ha en fullstendig gjennomgang av listen i styremøtet 20.8. der styret også skal behandle forslag til langsiktig plan vedrørende doping/karenstider. I den sammenheng bes administrasjonen henvende seg til ADU for uttalelse om listens innhold samt be de nordiske landene om å utsette datoen for iverksetting.

 

Vedtak:

Styret tar administrasjonens forslag til revidert karenstidsliste til foreløpig orientering, og vil ta saken på nytt i styremøte 20. August. Administrasjon innhenter til da uttalelse fra ADU vedrørende listens innhold. Styret ønsker et forståelig dopingreglement som sikrer en god og riktig behandling av hestene våre samtidig som det gir en tydelig ansvarsplassering ved brudd på ulike bestemmelser. Administrasjonen kontakter de øvrige medlemsnasjonene for å be om utsettelse av iverksetting til alle nasjonene har fått behandlet saken i sine respektive styrer, deretter ønsker vi saken drøftet i Nordisk Travkomite.

 

Igjennom ”kortisonsaken” har vi lagd en overgangsordning og har informert grundig om at karenstider oppgitt er VEILEDENDE og forutsetter ”normal” bruk av preparat. Vi føler vi nå har en samstemt forståelse av dette området mellom veterinærer, hesteeiere og oss. Antall tester som er tatt i Norge viser at problemet kanskje ikke var så stort som antatt.

De siste dagene har vi hatt diskusjoner over ulike medikamentlister hvor vi skiller på to lister.
Den ene lista er en liste over medisiner som brukes til hest. Den andre lista er en liste som gir en oversikt over fôrtilskudd som KAN gi utslag på dopingprøver.
Vi ønsker å samordne slike lister i Norden for at vi skal ha samme regler i f. eks Sverige og Norge.


Lista over medisiner er ment som en fullstendig oversikt over hvilke medisiner som kan brukes til hest med minimum karenstid før start. Denne lista inneholder også en oversikt over medisiner som er FORBUDT til bruk på travhest.
Den andre lista som er utviklet og som ligger på både nettet i Sverige og Norge er en liste over fôrtilskudd som KAN gi positive utslag på dopingtester. Noen få av disse fôrtilskuddene har karenstid på linje med medisiner. Denne er en liste som er ment å være en ”advarselsliste” for de som bruker slikt fôrtilskudd. Det er selvsagt ikke forbudt å bruke slikt tilskudd, men det kan gi utslag på dopingkontrollene. Og en positiv prøve er en positiv prøve. Vær forsiktig er budskapet.

Ingen av disse listene er endelig godkjent av DNT s styre og listene vil med jevne mellomrom kompletteres med nye stoffer.

DNT s styre skal ha nye runder på både disse listene og andre rutiner i antidopingarbeidet. Blant annet skal man vurdere om det er riktig at DNT s styre skal være påtalemyndigheter i doping saker siden de selv er ansvarlig for godkjenning av blant annet medikamentlister og andre regler som innføres.

 Administrasjonen v/Ivar Egeberg