”Hest i næring” – Hva er det?

27.08.2010
Artikkelbilde

DNT jobber hardt med å få gjennomslag for ”Hest i næring” – hest i næring skal sikre lik behandling og like regler over hele landet for håndtering av økonomien rundt det å drive med trav- og galoppsport. Med andre ord at hestehold blir regnet som en egen næring med full kostnadsføring og inntektsføring.

DNT har i hele 2009 og 2010 jobbet målbevist for å få på plass en modell og revidert nasjonalbudsjett gir oss grunn til å være optimistiske. Om vi får gjennomslag og får en modell igjennom kommer dette til å få følgende konsekvenser for deg som hesteeier:
Den viktigste forskjellen er profesjonelt eierskap, det skal bli legitimt at hvilken som helst virksomhet skal kunne utgiftsføre kostnader knyttet til hestehold.

Den profesjonelle treneren.
Han driver en seriøs næring og følger de regler som myndighetene og DNT har bestemt. Hans/hennes kunder kan drive sitt hestehold som næring. Dermed kan de få utgiftført sine kostnader.

Den profesjonelle eieren.
Eier som eier en eller flere hester. Han kan registrere sitt hestehold som næring dette både ved etablering av eget AS/personlig selskap eller som en del av en annen hvilken som helst næringsvirksomhet. På denne måten vil flere drive med travsport, som igjen vil gi store ringvirkninger for hele næringen. Han må også føre sine inntekter. Et eventuelt overskudd må det skattes av.

Hobby eieren.
Eier som eier en hest og som gjør hele jobben selv. Han kan drive på den samme måten som i dag. Med andre ord som en ren hobby. Hobbyeieren vil ved store inntekter på hest kunne oppleve å bli beskattet av disse inntektene , men han/hun  vil da på det tidspunktet kunne få fradrag for de utgifter som har vært inntil et vist punkt.

En viktig del av ”Hest i næring” er innføring av sentral trenerfakturering. DNT jobber med å få på plass dette for en pilotgruppe fra 01.01.2011. Sentral fakturering blir tilsvarende som i Sverige, det blir offisielle treningslister og DNT besørger utsending av faktura og håndterer innbetaling fra kunder/hesteeiere og utbetaling til trenere.