Nye rutiner ved grensepassering for starthester

27.05.2009
Artikkelbilde

Informasjon om avvikling av ordningen med blankett RG-0116B – konkurransehest

Tollvesenet avvikler fra og med 1. juni ordningen med RG-0116B – konkurransehest for gjestestartende hester. Dette betyr at all grensepassering med hest fra 1. juni må deklareres i TVINN (Tollvesenets database). Dette kan gjøres av en speditør, ved direkte fortolling på grensen eller av DNT.

DNT vil få anledning til å deklarere midlertidig utførsel og tilbakeførsel for norsk eid løpshest som skal starte i utlandet, og midlertidig innførsel og tilbakeførsel for utenlandske gjestehester. Vi håper å ha denne deklarasjonsmåten på plass innen nær framtid, noe som vil forkorte ekspedisjonstiden på grensen.

For hver gjestehest vil det på grensen måtte framlegges en selvskyldnerkausjon utstedt av DNT. Denne vil bli sendt ut av våre samarbeidende travsportsorganisasjoner i forbindelse med utstedelse av startpapirene.

Norske hester som skal starte ute f.eks Sverige trenger tilsvarende dokument fra STC. (Selvskyldnerkausjonen medfører at en ikke trenger å deponere merverdiavgift ved utførselen fordi sportsorganisasjonen garanterer for at hesten returnerer til avsenderlandet rett etter løpet  i uforandret stand.)

Når det gjelder norskeide hester som er midlertidig utført for trening i utlandet, så kan ikke de innføres midlertidig til Norge i henhold til tollovens § 6-2 første ledd bokstav d. Muligheten for DNT til å stille sikkerhet i henhold til tollforskriften § 6-2-1 fjerde ledd, er knyttet direkte opp mot hester innført midlertidig iht. § 6-2 første ledd bokstav d. DNT sin sikkerhetsstillelse kan følgelig ikke brukes på disse hestene. Toll- og avgiftsdirektoratet anser disse hestene å være bearbeidet i utlandet, og de må ved gjeninnførsel behandles etter regelverket for gjeninnførsel etter bearbeiding. Det er følgelig ikke noe i veien for at disse hestene gjeninnføres til Norge for å delta i løp, men det er en helt annen tollmessig prosedyre ved innpassering enn ved midlertidig innførsel, som i utgangspunktet utløser betaling.

Det er verdt å merke seg at norskeide utenlandsk trente hester ikke kan gjeninnføres midlertidig for å starte. Slike hester kan heller ikke deklareres inn i TVINN av DNT, og må enten fortolles av speditør eller direkte på grensen.

les mer her.

Inntil denne nye ordningen har gått seg til ber vi om at en melder fra i ekstra god tid og er forberedt på noe lenger behandlingstid i DNT i forbindelse med vår utstedelse av startpapirer.