Status pr. 21.11.17

Skrevet av Robert Jakobsen,  21.11.2017

Styringsgruppen bestående av Knut Weum, Per Tronstad og Morten Valstad og styret i Leangentravet Eiendom AS jobber i henhold til vedtatt fremdriftsplan og budsjett fra  Leangentravet Eiendom samt mandat fra MNTF.

Prosjektet er i fase 1 med avklaring av tomt og det er  løpende kontakt  med nødvendige instanser for å gjøre innspill til arealplan i Malvik kommune med frist 15. desember.

Intensjonsavtale med nye veier er på plass og nødvendige geotekniske undersøkelser for dokumentasjon av stabilitet for ny E6 og travanlegg er iverksatt.

Referansepersoner/grupper blir kontaktet og plassert inn i ressursgrupper for å gi innspill til funksjonalitet og innhold i baneanlegg, bygninger  og treningsanlegg. Dette gjøres for å kunne utarbeide komplett forprosjekt og program for bygninger og anlegg i fase 2.

Det er ikke oppstått endringer som gjør at man endrer på planen  med å være i gang med prosjektet/arbeider i fase 3 til en innledende verdi på 330 000 000 på nyåret i 2019.

Oppdatert prosjektorganiseringsskisse og tidsplan kan ses her.

For mere info kontakt Styringsgruppen.